ČSOB financuje EPC projekty

Metoda EPC spočívá v modernizaci energetického hospodářství, přičemž investice jsou financovány z dosažených úspor a díky tomu nezatěžují rozpočet investora. Pro majitele rozsáhlých objektů je to elegantní způsob, jak si pořídit úsporné technologie a opatření, aniž by museli jednorázově investovat desítky milionů. Přesto spousta firem a státních institucí zbytečně „protopí“ v zastaralých kotelnách miliony korun ročně. V zahraničí se tento princip využívá už poměrně dlouho, zatímco v ČR je stále nedoceněn. Rekonstrukcí systému vytápění, osvětlení a hospodaření s vodou dokáže EPC investorovi ušetřit až třicet procent nákladů na energie.

ČSOB navrhla unikátní model financování EPC projektů. Jedná se o kombinaci krátkého účelového úvěru na pořízení moderní technologie a navazujícího odkupu dlouhodobé pohledávky za investorem projektu. ČSOB tak přebírá platební riziko dlužníka, přičemž splátkový kalendář je s ohledem na dosažení požadovaných úspor nastaven na deset až dvanáct let.


Richard Čada

Exportní a strukturované financování obchodu
rcada@csob.cz


Richard Čada pracuje na pozici manažera odkupů pohledávek v útvaru Exportního a strukturovaného financování obchodu ČSOB od roku 2006. S financováním mezinárodních pohledávek má téměř dvacetileté zkušenosti i díky dřívějšímu působení v dceřiné firmě banky Standard Bank London. V současné době se v ČSOB věnuje financování tuzemských i exportních pohledávek, jeho specializací jsou především pohledávky plynoucí z projektů zaměřených na úspory energií pro municipality a průmyslový sektor.
Národnímu divadlu snížili účty za energii o třetinu

Veřejným institucím i soukromým společnostem jsme ušetřili půl miliardy korun, říká šéf společnosti ENESA Ivo Slavotínek.

Ivo_Slavotinek_3

V oblasti energetických služeb se zárukou neboli EPC (Energy Performance Contracting) pod­niká společnost ENESA od roku 2005. Ivo Slavotínek se v tomto byznysu pohybuje už od začátku 90. let. Patřil ke skupině lidí, která tento koncept na český trh přinesla, a svou činností podstatně ovlivnil vývoj tuzemského trhu s energetickými službami.

Metoda EPC spočívá v modernizaci energetického hospodářství, přičemž investice se splácí výhradně z dosažených úspor, za které se dodavatel navíc zaručí. Pro majitele rozsáhlých objektů je to elegantní způsob, jak si pořídit úsporné technologie a zavést úsporná opatření, aniž by museli jed­norázově investovat desítky milionů. Přesto spousta firem a státních institucí zbytečně „protopí“ v zastaralých kotel­nách miliony korun ročně.

Jaké byly začátky EPC projektů v Česku a jak si stojí dnes? Ovlivňují je klesající ceny energií?

EPC je dlouhou dobu ověřený a funkč­ní koncept původem z USA. V 90. letech byly větší příležitosti pro úspory, energií se hodně plýtvalo. Na druhé straně prostředí 90. let bylo ekonomicky nestabilní, což komplikovalo jed­nání s bankami. Zároveň byly „drahé“ peníze, úroky byly daleko vyšší. V tomto směru jsou dnes mnohem příznivější podmínky. Potenciál trhu se vyvíjí v čase, má na něj vliv hodně faktorů, včetně nových technologií. Klesá cena elektřiny a plynu jakožto komodity. Cena energií však obsahuje i stálou složku, tedy to, co platíme za obnovitelné zdroje nebo připojení k síti, a ta roste. Celkový pokles proto není dramatický. Před pěti lety jsme se například vůbec nezabývali osvět­lením. To se ale změnilo se zlevněním a masovým rozšířením LED techno­logií. Přesný potenciál českého trhu nikdo nezná. Odhaduji, že zakázky v řádu miliard korun ročně jsou reálné. Největší příležitosti pro úsporu spa­třuji ve státních institucích, kde ještě často provozují staré parní kotelny na uhlí.

Co všechno modernizace energetického hospodářství obnáší?

V našem byznysu nejde primárně o technologie, ale o to, jak je co nejefek­tivněji využít a řídit. Musíme jednotlivé komponenty poskládat tak, abychom za rozumné peníze vytvořili největší možný úsporný efekt. Pro Národní di­vadlo jsme například vyvinuli software, který umožňuje řízení vzduchotechniky podle rezervačního systému, respektive obsazenosti jednotlivých místností. Ba­letní soubory totiž vyžadují pro zkou­šení jiné podmínky než jejich kolegové z činohry. Sály se navíc nevyužívají nepřetržitě, stejně tak v jevišti nejsou stále diváci. Možnost individuální regu­lace přinesla velké úspory. Elimina­cí těchto a mnoha jiných vnitřních ne­efektivností jsme snížili spotřebu plynu o polovinu. Média se ale paradoxně zajímala hlavně o fotovoltaiku na střeše provozní budovy a Laterny magiky. Ta samozřejmě taky něco ušetří, ale je to třešnička na dortu. Energetika je u nás vnímána jen jako „zelená nebo velká“. „Úspory“ bohužel stojí stranou.

„Nejde primárně o technologie, ale o to, jak je co nejefektivněji využít a řídit.“

Zákazníkům garantujete určitou úsporu. Jak zajistíte, že jí bude dosaženo?

Po celou dobu trvání smlouvy, což je zhruba deset let, provádíme takzvaný energetický management. Sledujeme efektivitu provozu nainstalovaných sys­témů a taky dosahované úspory. Dnes už existují nástroje, které umožňují ob­jekty nepřetržitě sledovat. Vidíme, jak pracují kotle, jak se topí. Máme přesné informace o hospodaření energií, díky kterým jsme schopni zasáhnout, když něco nefunguje, a také pohlídat, aby se například nepřetápělo.

Jak řešíte financování takovýchto projektů?

Financování máme rozděleno do dvou kroků. Do doby dokončení projektu se jedná o standardní účelový úvěr. V momentě, kdy jsou všechny technolo­gie nainstalované, prodáme pohledávku bance. Je to unikátní způsob finan­cování, který jsme připravili s ČSOB, se kterou od té doby spolupracujeme na většině projektů. Společně jsme systém vyladili tak, že nyní dokážeme zajistit financování pomocí budoucího odkupu pohledávek. Prodej pohledávek je velice elegantní mechanismus výhod­ný pro všechny strany, který se nám pro tento typ projektů velmi osvědčil. Větši­nou si všichni stěžují, že nemají peníze. Ale peníze nejsou problém…

Ivo_Slavotinek_2

Jaká jsou specifika a úskalí vašeho podnikání?

Pohybujeme se v „rekonstrukčním“ byznysu. Naším polem působnosti jsou tedy stávající objekty, nikoli nové stavby. Dalším limitujícím faktorem je účet za energii. Rodinné domy jej mají nízký, EPC projekty se v nich nevyplatí kvůli transakčním nákladům. Pro větší bytové domy koncept není vhodný proto, že pracujeme s garancí vnitřní teploty. Nemůžeme říct všem domác­nostem, že se bude topit na 22 stupňů a v určitém režimu tak, jak to děláme třeba ve školách.

“Smlouvu máme podepsanou na 10 let, přičemž průměrná očekávaná roční úspora je 22 milionů korun.“

Jak pohlíží na EPC soukromé firmy? Většina vašich dosavadních zakázek je ve veřejném sektoru.

EPC může perfektně fungovat i v soukro­mém sektoru. Už jsme v něm úspěšně realizovali několik zakázek. Podnikatelé však očekávají rychlou návratnost a pro­jekty se v tomto sektoru dělají na kratší dobu, což omezuje rozsah opatření a úspor. Naše projekty jsou dlouho­době zaměřené. Například u školy máme poměrně velkou jistotu, že bude v dané budově sídlit i za deset dvacet let a požadavky na její vytápění, chlazení či osvětlení se výrazně nezmění.

Připravujete nějaký další zajímavý projekt?

V září jsme uzavřeli smlouvu s Kongre­sovým centrem v Praze. Je to nejrozsáh­lejší projekt, na jakém jsme doposud pracovali. Investice přesáhne 125 milio­nů korun. Smlouvu máme podepsanou na 10 let, přičemž průměrná očekávaná roční úspora je 22 milionů korun. S in­stalací technologií začneme v roce 2016, hotovo by mělo být na podzim téhož roku. Bude to velká výzva, na kterou se ve společnosti ENESA velmi těšíme.

Pohled experta

richard_cada
Richard Čada
Exportní a strukturované financování obchodu
rcada@csob.cz


Se společností ENESA úzce spolu­pracujeme od roku 2005, kdy byla firma založena. Výsledkem naší spo­lupráce je mimo jiné unikátní model financování EPC projektů. Jedná se o kombinaci krátkodobého účelového úvěru na pořízení moderní technolo­gie a navazujícího odkupu dlouhodo­bé pohledávky za investorem projek­tu. ČSOB tak přebírá platební riziko dlužníka, přičemž splátkový kalendář je s ohledem na dosažení požadova­ných úspor nastaven na 10 až 12 let.

Metoda EPC se uplatňuje především v municipální sféře, ale velké rezervy jejího využití jsou v oblasti státních rozpočtových organizací. Dnes již téměř desetiletá zkušenost společ­nosti ENESA a ČSOB s EPC projekty a jejich financováním prokázala je­jich životaschopnost a přínos i na českém trhu.

Za úspěchem firmy ENESA význam­ným způsobem stojí osoba pana ře­ditele Slavotínka, kterého považuji za předního experta v oblasti EPC. Málokterá společnost je ochotna dát téměř doslova „hlavu na špalek“ za to, že její řešení skutečně přinese takové úspory energií, jak je deklarováno ve smlouvě. Při naší spolupráci oceňuji jeho nadšení a přístup. Velmi si vážím toho, že vždy platí vzájemná dohoda, aniž bychom k jejímu stvrzení potřebo­vali tým právníků.

Měl jsem možnost si prohlédnout projekt EPC realizovaný pro budovy Národního divadla, který dosáhl i me­zinárodního ocenění pro společnost ENESA. Použitá technická řešení jsou skutečně inovativní, účinná a dosahují požadovaných úspor. Spokojen je zho­tovitel, investor i financující banka, což považuji za ideální. Přeji společ­nosti ENESA, aby takových řešení nacházela stále více.