Komoditní riziko ohrožuje producenty i jejich zákazníky

Komoditní riziko představuje citlivost vůči růstu nebo poklesu cen komodit. Před uzavřením komoditního zajištění je nutné identifikovat a kvantifikovat dané riziko. Při identifikaci rizika je potřeba zjistit, jakým způsobem je mu firma vystavena. Spotřebitelé komodit jsou citliví na růst cen, naproti tomu na pokles cen jsou citliví producenti komodit. Proto rozlišujeme spotřebitelské a producentské strategie zajištění komoditního rizika. U řady výrobních firem se setkáváme s kombinací obou typů rizik.

Při kvantifikování komoditního rizika je vhodné stanovit kalkulační nákupní či prodejní cenu a vyčíslit přesný finanční efekt pohybu ceny na náklady nebo výnosy společnosti.

Proč je dobré mít komoditní zajištění?

– Snížení  volatility cash flow, dochází ke stabilizaci nákladů nebo výnosů.
– Snížení  závislosti hlavního oboru podnikání na  krátkodobých tržních výkyvech.
– Zlepšení plánování při tvorbě rozpočtů a podnikatelských plánů.
– Umožňuje managementu koncentrovat se na hlavní obor podnikání.
– Firmy používající komoditní zajištění jsou pozitivně vnímány ratingovými agenturami, financujícími bankami i obchodními partnery

Forwardová křivka

Forwardová křivka ukazuje cenu komodity v závislosti na splatnosti. Rozeznáváme dva typické tvary – rostoucí a klesající. Ale mohou se objevovat i jiné formy. Případ klesající křivky, situace, kdy je krátký konec nad dlouhým koncem, ukazuje na aktuální nedostatek komodity. Křivka je v bekvardaci (Backwardation). Pokud je krátký konec křivky pod dlouhým koncem, křivka je rostoucí a ukazuje na aktuální přebytek komodity a křivka je v kontangu (Contango). Je důležité si uvědomit, že křivka neslouží k predikci toho, jak bude vypadat spotová cena komodity v budoucnosti, ale ukazuje, jak je trh ochoten dnes ocenit transakce s budoucí splatností.

graf-br14

Nejčastěji zajišťované oblasti komodit pro naše klienty:

Ropa a ropné destiláty – brent, WTI, propan, butan, primární benzin, benzin, kerosin, nafta, lehký topný olej a těžký topný olej apod.
Cenové vzorce zemního plynu
Uhlí (např. indexy API 2, API 4).
Barevné kovy – měď, hliník, slévárenský hliník, olovo, zinek, cín atd.
Vzácné kovy – zlato, stříbro, platina, palladium atd.
Zemědělské komodity – pšenice, kukuřice, řepka, sója atd.

Vypořádání

Banky zpravidla nezajišťují fyzickou dodávku komodit. Finanční efekty plynoucí ze zajištění jsou vypořádány v penězích proti oficiálním referenčním indexům (fixingům), které si obě strany komoditního zajištění odsouhlasí na začátku transakce. Fyzický tok komodit probíhá dál, nezávisle na zajištění, mezi zajišťující společností a jejím dodavatelem/odběratelem komodit.

graf-br114

Jaké zajišťovací produkty máte k dispozici

Komoditní swap

Prostřednictvím komoditního swapu si klient zajistí pevnou cenu na přesně definované období, obvykle měsíc, na  jehož konci dochází k  vypořádání zajištěné ceny proti průměru příslušných fixingů (referenčních cen) za stanovené období.

Komoditní forward

Prostřednictvím komoditního forwardu si klient zajistí pevnou cenu na přesně stanovené datum, vypořádání probíhá proti jednomu fixingu (referenčí ceně).

Komoditní opce

Komoditní opce dává svému majiteli právo nakoupit (call opce) nebo prodat (put opce) přesně definovaný objem komodity za předem domluvenou cenu v den splatnosti. Za toto právo platí majitel opční prémii. Prostřednictvím opcí je možné zajišťovat cenu na přesně stanovené datum nebo na průměr cen za přesně definované období, obvykle měsíc. Klient je stoprocentně zajištěn proti negativnímu vývoji a současně může neomezeně participovat na pozitivním vývoji ceny komodity.

O nákupu, resp. prodeji komodity, zde hovoříme pouze technicky, protože nedochází k fyzickému přesunu komodity, ale pouze k finančnímu vypořádání rozdílu vyplývajícímu z pohybu cen komodit.

Komoditní collar

Prostřednictvím komoditního collaru je klient beznákladově zajištěn v pásmu s minimální a maximální cenou komodity – může tedy do určité míry participovat na, z jeho pohledu, pozitivním vývoji trhu. Collar může zajišťovat cenu na přesně stanovené datum nebo na průměr cen za přesně definované období, obvykle měsíc.

Příběh klienta

Proč využíváte komoditní zajištění a co bylo impulzem k jeho využití?

Komoditní zajištění naše společnost používá již několik let. Důvodem je vysoké riziko vyplývající z pohybu cen na LME pro naše výrobky, které obsahují někdy až 80 % kovu  – mědi  nebo hliníku. Zajištění provádíme přímo prostřednictvím dodavatelů nebo prostřednictvím banky, a právě ČSOB byla první bankou, s kterou jsme tyto operace začali uskutečňovat. Komoditní hedging používáme většinou u dodávek pro investiční akce, kde chce mít zákazník jistotu konečné ceny v době dodávky, nebo pokud si zákazník přeje cenu zajistit pro konkrétní objednávky. Hlavním impulzem byly obrovské výkyvy cen, zejména mědi, na světových trzích, kdy hluboké propady během krátkého období měly jednorázový negativní dopad na hospodářské výsledky.

Jaké máte se zajištěním komodit zkušenosti a co vám přináší?

Naše zkušenost s komoditním zajišťováním je pozitivní nejenom z pohledu pokrytí  budoucího rizika ztrát, ale tento nástroj je v současné době i jakýmsi servisem pro naše zákazníky, kteří si stejně jako my uvědomují rizika pro své hospodaření a zajištění si sami často vyžadují. Je nutné vyzdvihnout i roli dealingu ČSOB, který není jenom prodejcem produktu, ale často řešíme i možnosti zajištění a prognózy vývoje.

Ing. Jaroslav Krňák, Ekonomický ředitel | Jednatel
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.

 

TIP pro Vás: Nová publikace Průvodce řízením tržního rizika (obsahuje detailní popis výše uvedených zajištění včetně grafů)

ČSOB Finanční trhy vydala publikaci Průvodce řízením tržního rizika, kde se mj. dozvíte o všech typech tržních rizik, jejich příkladech, výhodách a doporučení k jednotlivým strategiím. Získejte tuto publikaci bezplatně v pdf. Napište si o ni na: Eva Karasová, ekarasova@csob.cz / Publikace je určena pouze pro klienty Firemního a Korporátního bankovnictví ČSOB.

 


UPOZORNĚNÍ: Tento text je základní informací o možném přístupu k zajištění a není výzvou nebo doporučením k uzavření konkrétního obchodu.